Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen

SVK Pro-proefprocedure


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Els Struyf
Tel: +32 025054413
E-mail: els.struyf@vmsw.be
Internetadres(sen): http://www.vmsw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=327325


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SVK Pro-proefprocedure 
Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-SVK Pro-proefprocedure-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Zie gunningsleidraad
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
SVK Antwerpen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
SVK Meetjesland 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
SVK Het Sas - Voorkempen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
SVK OCMW Destelbergen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
SVK Zuid-Oost-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
SVK Land van Loon 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
SVK De Poort vzw 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
SVK WoonWeb 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 9

II.2.1. Benaming
SVK Gent 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 10

II.2.1. Benaming
SVK Houtvast 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
II.2.4. Beschrijving
Zie gunningsleidraad 
II.2.7. Looptijd
3 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie gunningsleidraad

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie gunningsleidraadAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-15 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-15
Plaatselijke tijd: 13:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03