Geelse Huisvesting

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerpopdracht - Vidse, Geel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Geelse Huisvesting C.V.B.A.
Postadres: Kameinestraat 3,BE-2440 Geel
Contactpersoon: Mevrouw Dorien Stroobants
Tel: +32 14580155
E-mail: projecten@geelsehuisvesting.be
Internetadres(sen): www.geelsehuisvesting.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerpopdracht - Vidse, Geel 
Referentienummer: 2018-AR001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Oproep tot kandidaatstelling voor de ontwerpopdracht van de sloop van 32 woongelegenheden en de bouw van 42 huurappartementen en 9 koopwoningen, gelegen in het projectgebied tussen Vidse, Meidoornstraat en Kwakkelberg te Geel.
VMSW-projectnummer 2015/0263/01
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Slopen van 24 woningen en bouwen van 42 huurappartementen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Vidse - Meidoornstraat, Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Slopen van 8 woningen en bouwen van 9 koopwoningen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Vidse - Meidoornstraat, Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's van de ontwerper en zijn onderaannemers
Eventuele minimumeisen:
1. zie technische bepalingen van het bijzonder bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Referenties overheidsopdrachten (aantal: 5)2. Samenstelling ontwerpteam3. Bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Unie van één of meerdere perso(o)n(en) die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor éénsluitend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud)4. Afschrift van de diploma's van de perso(o)n(en) die de verantwoordelijkheid opnemen inzake onderhavige opdracht

Eventuele minimumeisen:
1. zie technische bepalingen van het bijzonder bestek
2. zie technische bepalingen van het bijzonder bestek
3. zie technische bepalingen van het bijzonder bestek
4. zie technische bepalingen van het bijzonder bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-01-07 14:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-01-25
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Belgische Mededingingsautoriteit
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, BE-1210 Brussel
E-mail: info@bma-abc.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-12-03